Regulamin / Zapoznaj się z obowiązującym regulaminem w naszych domkach

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszych domkach, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Właścicielami domków są Małgorzata i Dariusz Monasterscy. Domki zlokalizowane są w Starej Wsi w gminie Limanowa woj.małopolskie i mieście Mielno woj. zachodniopomorskie

2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku/zaliczki w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Klienta niniejszego regulaminu.

5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, w momencie otrzymania kluczy. Prosimy bardzo o przestrzeganie tego obowiązku.

6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazania dowodu tożsamości.

7. Obowiązuje kaucja w wysokości 100 zł od osoby na wypadek ewentualnych szkód powstałych z winy Gości podczas pobytu oraz niestosowania się do zasad regulaminu. Kaucja jest całkowicie zwracana w dniu wyjazdu po uprzednim sprawdzeniu domku przez właściciela.

8. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

9. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu .Chęć przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.

10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11. Pobyt zwierząt należy uzgodnić z właścicielem obiektu.

12. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 – 6:00. W godzinach ciszy nocnej prosimy o zamykanie bramy wjazdowej na posesję.

13. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

14. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu stają się Państwo jego gospodarzami. Domek jest zawsze posprzątany i taki należy pozostawić po swoim pobycie. W przeciwnym razie z kaucji zostanie potrącona kwota za sprzątanie.

15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy do lokalu i pilota do bramy) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

16. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.

17. Śmieci należy segregować i wrzucać do oznaczonych pojemników.

18. Zadatek/zaliczka zwracana jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

19. Zadatek/zaliczka przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 45 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów. W przypadku nie stawienia się klienta w dniu zaplanowanego przyjazdu do godziny 22.00 rezerwacja zostaje automatycznie anulowana bez zwrotu zadatku/zaliczki. Wpłata zadatku/zaliczki przez klienta jest potwierdzeniem rezerwacji i akceptacji regulaminu.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

21. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

22. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia domku bez zwrotu kosztów.

23. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz innych używek.

DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM