Regulamin / Zapoznaj się z obowiązującym regulaminem w naszych domkach

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym domku, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Właścicielami domku są Małgorzata i Dariusz Monasterscy. Domy mieszczą się w Starej Wsi w gminie Limanowa woj.małopolskie oraz w Mielnie.

2. Klienci korzystający z usług obiektu zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.

3. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

4. Należność za pobyt pobierany jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem, w momencie otrzymania kluczy. Prosimy bardzo o dotrzymanie tego obowiązku.

5. Klienci naszego obiektu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u właściciela obiektu. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

6. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego obiektu.

7. Na terenie obiektu obowiązuje doba hotelowa od godz. 13:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

8. Najmując lokal, gość określa czas swego pobytu . Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić właścicielowi do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu lokalu. Właściciel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu lokalu w przypadku braku wolnych miejsc.

9. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez właściciela . Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

10. Pobyt zwierząt należy uzgodnić z właścicielem obiektu.

11. Na terenie obiektu obowiązuje cisza nocna trwająca w godz. 22:00 -6:00. W godzinach ciszy nocnej prosimy o zamykanie bramy wjazdowej.

12. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel we własnym zakresie.

13. W momencie przekazania przez właściciela klucza do lokalu stają się Państwo jego gospodarzami . Bardzo prosimy o oddanie domku w należytym porządku .

14. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy do lokalu) na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.

15. Śmieci należy segregować i wrzucać do oznaczonych pojemników.

16. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 30% ogólnej kwoty zamówienia.

17. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 45 i mniej dni przed zarezerwowanym terminem, jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

19. Z placu zabaw mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby zameldowane.

20. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

21. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

22. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz PALENIA TYTONIU I INNYCH UŻYWEK.